Sunday, June 27, 2010

ഞാനും പഠിച്ചേ!!

അത്ഭുതം! മഹാത്ഭുതം!! മടിച്ചിപ്പാറു അമ്മിണി തന്റെ ബ്ലോഗ്ഗിനെ തിരിഞ്ഞുനോക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.അതും പോര പുതിയതൊന്നു ശ്രമിച്ചു നോക്കാനും ഭവതി സമയം ചിലവഴിച്ചിരിക്കുന്നു...അതെ, അങ്ങനെ അക്കയുടെയും അക്കെടെ കുഞ്ഞനിയത്തിയുടെയും  ബ്ലോഗ്ഗുകള്‍ വായിച്ചും അവര്‍ കാട്ടിതന്ന  മറ്റു ചില മഹാത്ഭുതങ്ങള്‍ (ചാണ്ടിക്കുഞ്ഞിന്റെ തെണ്ടിതരങ്ങള്,കരിങ്കല്ല്  etc) കണ്ടും  അസൂയയും കുശുമ്പും മൂത്ത് ഞാനും മലയാളത്തില്‍ എഴുത്ത് (അല്ല  കുത്ത്) തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.ഈ മഹത് അവസരത്തില്‍ ‍എന്‍റെ  മാതാശ്രീക്കു ആറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് ഒരു മാര്‍ച്ച്‌ മാസപ്പുലരിയില്‍ പറഞ്ഞ അതെ വാചകമേ പറയാനുള്ളൂ." അമ്മിണിക്കുഞ്ഞേ, നിനക്ക് 'കോഴിക്കോട്' എന്നുള്ളത് 'കേഴിക്കാട്‌' എന്നെഴുതി അത് 'കോഴിക്കൂട്' എന്ന് തിരിച്ചു വായിച്ച ചരിത്രമാ ഉള്ളതാ..മാതൃഭാഷയെ നാണം കെടുത്താതെ എഴുതണേ !".
അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പ്രമാണിച്ച് ഇന്ന് ബ്ലോഗ്ഗ് അവധിയാ..ഹര്‍ത്താല്‍..
സത്യം പറഞ്ഞാല്‍ ഇന്നിപ്പോ എഴുതാന്‍ ഒന്നുമില്ല ! (As usual)..പക്ഷെ നാളെ ചൂടോടെ എഴുത്ത് പുനരാരംഭിക്കും എന്ന് നോം പ്രതിജ്ഞ* ചെയ്യുന്നു.

*Conditions apply-ഈ ഓഫര്‍ രാവിലെ നേരത്തിനു എണീറ്റാല്‍ മാത്രം!

കൃതജ്ഞത : ടൂഷന്‍ എടുക്കുന്നതിനിടയില്‍ വിളിച്ചു ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടു പോലും, എല്ലാരും മലയാളത്തില്‍  ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുട്ടന്‍സ് പറഞ്ഞുതരാന്‍ മനസ്സുണ്ടായ ഏട്ടന്!

Shakespearian love and a swallowed fly

Ferdinand: “Wherefore weep you?”
Miranda: “At mine unworthiness, that dare not offer
What i desire to give; and much less take
What i shall die to want. But this is trifling;”

“Oh god, thats so weak. How much inferiority complex can a person have!”: she started. “I guess when you live on a deserted island with only your old pops for company; a girl oughta think of herself pretty low.”
“hmm..”I pretended to agree.
“I don’t think they had any mirrors... or toilet paper for the matter.....”
Crap! Is she going to shut up at all? She is ruining the mood . It was all so perfect. The teacher’s soft voice reciting Shakespeare, the quite breeze entering through the window on this side of the class and leaving, the double-hour-after-lunch lull in the air... Not only did it provide a cover for my being a hopeless romantic, but also made the annoyingly big guy in the middle section of the class fall asleep flat on his desk. May be you wouldn’t understand why his falling asleep would add up to the perfection, unless you are sitting in one corner wishing to glance, unobstructed-ly and secretly, at a person at the other end. As if blocking the line of sight wasn’t enough, the annoying guy- the ‘obstruction’- would also grin back occasionally, thinking he was the one who was being glanced at (ya right!). But today it was all so perfect...until she started rattling on. May be the teacher will notice and shut her up for good.
Stupid girl! Miranda dint have inferiority complex. She was in love and didn’t know if she worthy to be in. ‘i shall die to want’- i think i will die if denied..ah the fear of rejection..how it all made sense.
“Oh this is just plain boring...” She started again. She is not gona shut up is she?
“hmm..”
“oh my god! You don’t actually like this mushy romance do you?”Her eyes narrowed.
“eh?..what?..no..are you kidding? I am just sleepy..You know...”I mumbled
“oh! For a moment it seemed like you were all into it!.. you know what would have made this thing more interesting? ..”She went on and I barely listened
Miranda: “and all the more it seeks to hide itself,
The bigger bulk it shows... “

When you try hard to hide your feelings more and more conspicuously it will just keep showing more and more.Was that a friendly advice from Shakespeare? I threw a quick glance at her face. Nah! She seem to have bought it. I was safe for now to throw another stolen glance at..oh great! the ‘obstruction’ is awake.. Aaargh!
The bell rang, shattering many dream clouds! The class started emptying into the corridor for break time! It’s always better to stick to her and the crowd. That way it will seem like you are in a conversation, giving you liberty to observe everything around you conspicuously! I walked besides her, pretending to listen to the conversation toward the door! Suddenly my stomach did a somersault; even with my eyes looking forward I could see his head turn in this direction as we walked past! Was he pretending to listen to the conversation ‘obstruction’ was having with him? Everything went black in my head! Did I stop walking or was I still walking? The door is coming closer. So I must be still walking. My heart has definitely stopped! My fingers were numb and blood was rushing into my face! It felt like Muse was playing ‘Supermassive Black hole’ just for me in my head! The minute I was out in the corridor, I clapped my hand to my heart and gasped for breath so loud that for once she stopped talking and turned to look at me.
I could feel my fingers again..I could hear my heart beat again, though faster than it should be. She was still staring wide eyed, waiting for some kind of explanation
“er...I..I swallowed a fly.” Wow! Quick thinking!
“oh. Are you ok?” She bought it.
“ya..I am” I sighed with relief.
“That was pretty funny what you did..I thought you had a heart attack or something..that expression on your face..it was really funny..” She started giggling loudly.I just smiled.
“What was funny?” His voice came from behind. Everything went black again. I wheeled around to face him..But I couldn’t see anything. I couldn’t hear anthing..NUMB!
“Oh!..she swallowed a fly” She giggled on!
GREAT! Nice going .. swallowing flies. Just the kinda impressive thing I was looking for.. Would make him fall head over heels for you..Oh the HORROR..I should say something
“I..dint swallow it..it sorta..flew into my throt..coughed it out...gone”
NICE! Am worse than Ross (FRIENDS episode 7.19, The One With Ross’s and Monica’s cousin Cassie).
“You said you swallowed it”, She said questioningly. I cant believe it! she is being dumber than usual.
“Well, I didn’t...” I said shortly, my voice faltering. I could feel some uncalled for tears welling up.
AWKWARD SILENCE..
“Hmm..Well..er..I think break is over. You ladies should get in”, He said and turned around to walk back into the class.
My head was spinning. I could feel blood oozing out of the bullet hole in my heart! Ah...The horror!
“So you dint actually swallow it?” I just ignored her.